TOKYO COLLEGIATE CIRCUIT
PLAYER INDEX
08/12/2020
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
A Kenkichi Aoyama, Shiro Adachi, Takeshi Ando, Hidekazu Abe, Toyoshige Ageda B Shimei Baba, Jesús Baca, Dominique Brisson, Arturo Betancourt, Silvio Bijkerk
C Naizen Chikafuji, José Castro, Glen Cobden, David Carver, Wang Chuko D Takejiro Daikawa, Alain Dubeau, Britt Dorsey, Terence Doubleday, Luigi D'antonio
E Akira Endo, Masashi Ekiguchi, Shusaku Endo, Yujiro Endo, Felipe Encarnación F Takahiro Fujihara, Naosuke Fujimoto, Takuro Fujihara, Tadamichi Fujita, Liangde Fan
G Toyokazu Goto, Kenkichi Gato, Howard Gooch, Martín González, Norogumi Goto H Tsuginori Honma, Eitoku Hirano, Tadasuke Hagiwara, Katsumi Hayashi, Sotatsu Hirano
I Kazuo Ishihara, Yakumo Ine, Hirohisa Inoue, Okakura Ishikawa, Yodo Ishikawa J Luis Justavo, Yoshitaka Jouda
K Masakado Kato, Taheiji Kiyomizu, Hisashi Kokan, Takakazu Kobayashi, Juro Kawakami L José Luna, Jorge López, Carlton Laitinen, Carlos López, Declan Littleworth
M Tsutomu Murakami, Isei Makino, Kenkichi Matsumoto, Arinori Mochizuki, Kuniaki Matsumoto N Koshiro Nakashima, Katai Nomura, Mito Nomura, Kata Nakamura, Yasuhiro Nagai
O Soichiro Ogawa, Nobuharu Okamura, Tadao Ohayashi, Hisamitsu Osawa, Kazunari Ojima P António Pacheco, Francisco Prieto, Alonso Pińa, Álex Pérez, Obke Pellenaars
Q Juan Quezada, José Quintanilla R Yoshiaki Rin, Owen Roosemont, Iwao Rin, Roberto Reyna, Gonzalo Rivera
S Hirotsugu Suzuki, Yakamochi Suitani, Takanobu Shirai, Motoki Suzuki, Nobuo Suzuki T Yoshihisa Tanaka, Teika Taniguchi, Mito Takahashi, Takahiro Takaki, Juan Trevino
U Kyoji Uchiyama, Nobuhisa Ueda, Michinaga Ueda, Yoshimi Uchida, Morihiro Uchida V Vaclav Verlaan, Miguel Velázquez, António Vélez, Iván Vázquez, Dani Valentín
W Naoki Watanabe, Shinji Watanabe, Malcolm Walker, Okakura Watanabe, Minoru Watanabe X
Y Orinosuke Yokoyama, Kokei Yamashita, Shoin Yamasaki, Jun'ichi Yoshino, Yoriie Yamasaki Z Luigi Zang

This league is powered by Out of the Park Baseball, the baseball management simulation game for PC, Mac and Linux
Wednesday, September 3rd, 2014 - OOTP Baseball 15.5 Build 25